Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا مرجوی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


آیا من واقعا این هدف را می خواستم یا برای فرار از چیز دیگری به این هدف روی آوردم؟

آیا در هنگام ایجاد این کسب و کار به کارهای دیگری که می توانستم با همان سرمایه انجام دهم فکر کردم یا بر اثر یک اتفاق و صحبت شخصی که امین من بود این کار را شروع کردم؟

آیا اگر در این خانواده به دنیا نمی آمدم هنوز هم تا این اندازه پایبند بودم؟

آیا این ارزش ها ارزش های خودم است یا چیزی است که از خانواده و محیط و دوستان وام گرفته ام؟