Menu
نویسنده مطلب : احسان بیرانوند

مطلب مورد بحث:

نیازسنجی آموزشی


۱)مجموعه اموزشهایی که به منظور رساندن من به بلوغ کافی برای شناسایی منابع دسته اول و با کیفیت اعم از کتاب، سایت، یا سایر رسانه هاست، ارائه شود.(مهارت شناسایی و ارزیابی منابع مطالعاتی درجه اول)

 

۲)تقویت مهارت یادگیری(به نظرم به مقدار بیشتری میشه برای این موضوع وقت گذاشت).

 

۳)افزایش حجم مطالب اختصاص داده شده به زبان انگلیسی

 

۴)مهارت تعهد و پایداری به برنامه یا اهداف

 

۵)مهارت در مهندسی عادت ها