Menu
نویسنده مطلب : نیما

مطلب مورد بحث:

افزایش عزت نفس: هفته‌ی اول از برنامه پنج هفته‌ای


میدونم که قراره مثال هایی بزنیم که به افزایش عزت نفس کمک کنه ولی من اینجا می خوام یه مثال بزنم که راجع به خودم هست. چند روز پیش رفته بودم به بازار تره بار برای خرید میوه که  اتفاق جالبی افتاد که خواسته‌ام اینجا با دوستانم در متمم به اشتراک بزارم.

مینطور که مشغول چرخ زدن در بازار بودند رفتن به سمت یک میوه فروشی کیسه برداشتم و شروع کردم به جدا کردن میوه ها, بعد کیسه را دادم به مغازه دار و به اندازه قیمت یک کیلو پول از جیبم درآوردن و به  مغزدار داد م و  مغزدار هم پول گرفت و بعد من رفتم ولی بعد از اینکه از مغازه دور شدم متوجه شدم که وزن میوه ها خیلی کمتر از یک کیلو بود فکر می کنم که  نیم کیلو و من هر چقدر با خودم کلنجار رفتم نتونستم خودمو قانع کنم که به اون مغازه برگردم و به مغازه دار بگم که این میوه هایی که تو به من دادی یک کیلو نیست و نیم کیلو و شما پول اضافی از من گرفتی و این باعث شد که من تا آخر شب از دست خودم خشمگین و عصبانی باشم.

البته باید اعتراف کنم این دفعه اول نیست که چنین اتفاقی برای من میفته ولی این بار تاثیرش بیشتر از دفعات قبل بود به خاطر اینکه من میدانستم  که این مسئله تاثیری جدی بر کاهش عزت نفس  خواهد گذاشت.