Menu
نویسنده مطلب : حامد

مطلب مورد بحث:

راسل اکاف، تفکر سیستمی و هدفهای ضمنی


در یک شرکت آشنا ، گهگاهی روندی در فرآیند اجرای یک پروژه به روندهای قبلی اضافه می شد و افراد اجرایی چندان از این این روند جدید استقبال نکرده و بعضا سعی در دور زدن این روند داشتند. در حال حاضر که دارم به این موضوع فکر می کنم می بینم که اون ها برای این کار خودشون چند تا دلیل داشتند. یکی اینکه این روند باعث افزایش مقدار کارهاشون می شد در حالی که اعتقادی به مثبت بودن این کار نداشتند. موردی بعدی اینکه با انجام درست روند مذکور خروجی مالی برای افراد اجرایی نداشت. به عبارت دیگر، کارشون زیاد شده بود و پولی هم در قبال این افزایش بهشون تعلق نمی گرفت. یکی از راه حل های ناپایدار اجرایی شده فشار مدیریتی به گروه اجرایی هست که بعضا در شرکت های دیگر نیز مشاهده می شود.