Menu
نویسنده مطلب : نوید مهدی زاده طرقبه

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


بخش اول تمرین:
با سلام، دو نوع رباط وجود دارد. یکی سیاره الفا و یکی سیاره بتا :
رباط ها شبیه هم هستند و تنها اخلاف کوچکی در پاهایشان دارند . پاهای رباط های الفا  از طریق طول ضلع هندسی با زمین تماس دارد وپاهای رباط های بتا از قسمت راس شکل هندسی با زمین تماس دارند.

بخش دوم تمرین:
از طریق حافظه فعال تونستم به جواب برسم و قسمتی از این عکسهای فضایی و تمرین به حافظه بلند مدتم رفت.