Menu
نویسنده مطلب : پریسا حسینی

مطلب مورد بحث:

بدیهی، طبیعی، واضح؟


من در بیشتر کامنتهایی که مورد بررسی قرار دادم از عبارت های «به نظرم» و «فکر می کنم» استفاده کردم.

در مواقعی که از عبارت «فکر می کنم» استفاده کردم، به این دلیل بوده که ادامه ی صحبت هایم صرفا در نتیجه تفکر کوتاه شکل گرفته و براساس یک تجربه نبوده و می تواند اشتباه هم باشد و بر درستی آن اصراری ندارم. لینک کامنت نمونه

اما برای عبارت «به نظرم» می توان عبارت هایی مثل باور دارم یا برای من واضح است را جایگزین کرد.

در این کامنت هم از عبارت «نتیجه ای که به آن رسیدم» استفاده کردم که چون بر اساس تجربه بوده، اینگونه نوشتم.

در کامنت دیگری از جمله ی «بسیاری از عکاسان عقیده دارند» استفاده کردم که واضح است می توانستم از عبارت «بسیاری از عکاسان تایید می کنند» استفاده کنم.