Menu
نویسنده مطلب : نیکو جوان

مطلب مورد بحث:

رید هافمن و مقاله در مورد شبکه های اجتماعی


در شبکه سازی و گاه رابطه سازی برخی از تکنیک نان قرض دادن استفاده می کنند یعنی به جای تاکید و تمرکز بر توانمندیهای یکدیگر می کوشند تا با تقویت دیگری، امکان بالا کشیدن خودشان را فراهم کنند و بیشتر صفت لابی گری و دلالی را برای چنین رویکردی مناسب می بینم فکر می کنم بخشی از آسیب شناسی جامعه امروز  به این مسئله بر می گردد