حسینی - تعارض شناختی (ناهماهنگی شناختی) usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : حسینی

مطلب مورد بحث:

تعارض شناختی (ناهماهنگی شناختی)


– یکی از مواقعی که افراد دچار کوری در تصمیم گیری می شوند زمانی است که به علت حجم کار یا مشغله فکری فرصتی برای تمرکز در مورد تصمیمات نداشته باشند. خصوصاً در مورد مسائل جزئی یا کم اهمیت امکان عدم توجه کافی و متعاقباً کوری در تصمیم گیری وجود دارد. مورد دیگر تغییرات زیاد شرایط با گذشت زمان است در این حالت هم ممکن است افراد رخدادهایی را که زیاد هم بر اساس خواسته و تصمیمشان نبوده را برای خود به عنوان تصمیمات دقیق خود پذیرفته و توجیه کنند برای نمونه انتخاب رشته تحصیلی یا استفاده از محصولات یک برند معروف تحت تأثیر تبلیغات یا فشار جامعه و اطرافیان.

– در مورد خودم یادم می آید که به دوستی برای خرید توصیه هایی کرده، ولی کاملاً مسأله را فراموش کرده بودم. بعد مرتب از او می پرسیدم که با کدام دلیل و منطق برای خرید چنین کالایی(!) پول بی زبان را هزینه کردی؟!