Menu
نویسنده مطلب : مصطفی سلیمان زاده

مطلب مورد بحث:

بهترین معلم ریاضی کیست؟


اشتباه و فعالیت به نوعی لازم و ملزوم همدیگر هستند .  وجود هر کدام بدون دیگری کم رنگ و کم اهمیت است ولی یافتن معلمی که اشتباهاتش را قبول و بیان کند و نکته و درسی که از اشتباهش آموخته را منتقل کند کار سختی است . تجربه هم ثابت کرده بسیاری از معلمان شاید با اکراه اولی و به ندرت دومی را انجام دهند ولی سومی را باید خودمان از میان انبوه مطالبی که در هزارتوی کلمات پیچانده اند در بیاوریم .