Menu
نویسنده مطلب : احمد بیگدلی

مطلب مورد بحث:

نویسندگان و دانشمندان کلاسیک مدیریت و روانشناسی مرتبط با مدیریت


لطفا اگر می شود نام مرا نیز به دانشمندان فوق اضافه کنید:

۱- من به زودی تئوری خودم را که تمام نظریه ها و قانون های قبلی را دگرگون می کند مطرح می کنم :

تمام سیستم های مدیریتی از قوانین فیزیک کوانتومی پیروی می کنند.

در سیستم های جاری تصور می شود نور مستقیم حرکت می کند یعنی یک شخص طبق شرایط سیستم عمل می کند ولی در مدیریت کوانتومی نور تحت شرایطی از مسیر مستقیم خود خارج می شود. یعنی قوانین مدیریت هنگامیکه که در مواجهه با یک شخص با نفوذ قرار می گیرند مسیرشان  می شود.

 

۲- من به زودی قوانین متافیزیک در مدیریت را منتشر می کنم.

تمام قوانین مدیریت از قانون های نانوشته هایی تشکیل شده اند که این قوانین جاری فقط  پوسته های آن می باشند.