Menu
نویسنده مطلب : فاطمه خوانساری

مطلب مورد بحث:

چگونه برای یک مهارت شناسنامه تنظیم کنیم؟


-مهارت: درست کردن پازل
-نام دیگر:چیدمان اجزاء گمشده
-در دسته بندی مهارت اشیاء و ابزارها قرار می گیرد.
-معیار سنجش:
ظرف مدت چند روز شخص قادر خواهد بود تکه ها را کنار هم بچیند
تا چه میزان احساس خستگی در شخص به وجود می آید.
آیا قادر به تمام کردن و رسیدن به هدف هست یا نه
-مهارت های زیرمجموعه این مهارت:
توجه به جزییات و دقت در چیزهایی که برای دیگران بی اهمیت است.
آزمون صبر و تحمل نسبت به انجام یک کار تکراری
ایجاد انگیزه در رسیدن به هدف نهایی
-بهبود این مهارت تاثیر مثبت میگذارد روی مهارت دقت من می گذاردو حس آرامش و نشاط به من القا می کند.
-ارزش و نگرش هایی که باید داشته باشم تا موفق شوم:صبر، علاقه و مقاومت و برداشتن گام های کوچک
-دستاورد های بهبود این مهارت:
برای من شادی آفرین است همچنین یاد می گیریم و تمرین می کنم برای رسیدن به هدف نهایی نباید از تکرار ترسید و خسته شد و زمان و مسیر لازم برای رسیدن به هدف زیاد دور از دسترس نسیت و با توجه به چیدمان چیزهای کوچک می توان به نتیجه های بزرگی دست یافت.
برای اطرافیانم یک هدیه خوب(من پازل های که درست می کنم قاب کرده و به اطرافیان و دوستان و… هدیه می دهم)