Menu
نویسنده مطلب : رضا سلیمانی

مطلب مورد بحث:

کتاب آداب روزانه | عادتهای رفتاری افراد موفق و بزرگان هنر و اندیشه


آیا با صرف دانستن و خواندن شیوه ی زندگی بزرگان واقعا می توان به شخصیت بزرگی دست یافت؟

چرا با وجود دانستن بیشمار تکنیک و راهکار و مطالب باز هم خیلی ها برای تغییر مثلا ساعت بیداری با این همه مشکل و سختی روبر می شوند؟

خودم هنوز به جوابی قطعی نرسیده ام اما فکر می کنم تغییر باید هم با روان آدمی مرتبط باشد و هم تمرکزی هر روز بر آن وجود داشته باشد…