Menu
نویسنده مطلب : حمید

مطلب مورد بحث:

ده مرد و یک شلوار


با سلام

کارتون ۱:مدیران بدون  تفکر،ساختن دنیا بدون فکر،  آدمهایی  فقط با دغدغه اجرا.

کارتون ۲:فرصت سوزی، تبدیل داشته ها  و فرصت ها به تهدید،فردی که داشته ها  و علمش در نهایت باعث زندانی شدن می شود.

کارتون ۳: ما همه خود بخشی از مساله یا مشکل هستیم و خود بخشی از راه حل .

جامعه عمل پوشاندن به توهمات مدیری، یا رییسی که پا بروی زمین( واقعیت ها) ندارد. وای به حال واقعیتی که با ذهن مدیر همخوان نباشه.