Menu
نویسنده مطلب : محسن صیادی

مطلب مورد بحث:

چرخه گارتنر (سیکل هایپ تکنولوژی)


درود بر همه

برای ورود مصالح نوین ساختمانی به عرصه ساخت و ساز هم میتوان این چرخه را بررسی نمود. انواع سقفها (کوبیاکس، یوبوت، پلی استایرن و …) در ابتدا در مرحله تب مثبت بودند و تصور میشد با حل کردن معضل بزرگ وزن زیاد سقفها، ایده آل ترین حالت هستند پس از آن و بدلیل همه گیر شدن استفاده، وارد مرحله تورم انتظارات شده اند و با اتفاقاتی که در ساختمانهای دارای این سیستمهای نوین افتاد و بررسی هایی که انجام شد مرحله توهم زدایی آغاز گردید. به نظر میرسد هنوز تا روشن شدن کامل فضا راه باقی است