Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا منصوری

مطلب مورد بحث:

رویکرد سیستمی یعنی توجه به ترکیب (سنتز)‌ به جای تجزیه (آنالیز)


آنالیز – یکی از بیمارانی که برای دریافت خدمت تشخیصی و درمانی مراجعه کرده بود، زمان انتظار طولانی را صرف و در نتیجه دچار به هم ریختگی اعصاب و پرخاشگری شد.

 

سنتز – مراجعه یکی از بیماران از شهر دیگر و رسیدن او در ساعات اولیه روز به شهر مقصد و فاصله زمانی زیاد این ساعت با ساعت تعیین شده نوبت، همچنین کیفیت پایین تجربه انتظار موجب شد تا این فرد دچار انباشت خستگی شود. بنابراین صبر او لبریز و دچار پرخاشگری شد.