- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : سارا حق بین

مطلب مورد بحث:

داستان گرگها: تنها داستان واقعی زندگی


سلام به دوستان

از گوسفندی پرسیدند: اگر تو گرگ بودی چه کار می کردی؟

گوسفند گفت: من گرگ ها را به علف خوردن عادت می دادم تا دیگر به گوسفندهای بی گناه حمله نکنند.

از گرگی هم پرسیدند: اگر تو گوسفند بودی چه کار می کردی؟

گفت: من به گوسفندها می آموختم که چطور با دو پای عقبشان به سر گرگ ها بزنند و آن ها را بکشند.

ذات هیچ حیوانی را نمی توان عوض کرد.

و
آدم ها هم با پوشیدن لباس های رنگارنگ ، ذاتشان تغییر نمی کند.
محمدرضا جهانگیریان