- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : عبداله ایپکچی

مطلب مورد بحث:

درباره تناسب شاخه و ریشه


سلام دوستان، خسته نباشید.

در طبیعت و زندگی واقعی تناسب همواره رعایت می شود ،همانطور که شاخ و برگ با ریشه متناسب هستند در شرایط تحت فشار مثلا درخت بونسای ریشه های محدود شاخه برگ اندکی را بوجود می آورد. هرگاه که یکی از دو طرف ساز مخالف بزنند ، آن پدیده محکوم به شکست است.این موضوع در تشکیلات اداری غیر ضروری مصادق دارد در شرایطی که کار مشخصی برایشان تعریف نشده است ، مسئول و خدمه اضافی کاری از پیش نخواهند برد .و همانطور از آن طرف گود داشتن برنامه های عریض و طویل بدون مهیا کردن تشکیلات و سازمان متناسب آن نیز ره به جایی نخواهد برد.