Menu
نویسنده مطلب : حسن یاقوتی

مطلب مورد بحث:

نگرش سیستمی و مرور آن توسط راسل اکاف (1)


مساله اول: افزایش رضایت مشتری از زمان تحویل کالا
در ایم مساله اجزاء فرآیند را به بخش های کوچک کاهش میدهیم، نظیر زمان تایید سفارش تا شروع تولید، مدت زمان فرآیند تولید، مدت زمان فرآیند کنترل کیفی، آماده سازی و ارسال، نحوه حمل. حال در هر بخش میتوانیم بررسی و بهبود لازم را انجام دهیم تا با کاهش زمان هریک از زیر فرآیندها ، شاهد کاهش جمع زمان تحویل کالا و نیز حصول به هدف افزایش رضایت مشتری از زمان تحویل باشیم
مساله دوم: افزایش رضایت مشتری
در این مساله رابطه ریز فرآیندها یا پارامترها بصورت خطی و دو به دو نیست و ممکن است یک پارامتر با چندین پارامتر دیگر ارتباط مستقیم و یا عکس و گاها غیر خطی داشته باشد.
بعنوان مثال افزایش کیفیت از یک نقطه به بعد ممکن است هم در قیمت تمام شده مورد تحمل مشتری و هم در زمان تحویل تاثیر منفی داشته باشد و هر یک از پارامترهای فوق در جمع رضایت مشتری از برند موثر هستند یا کاهش زمان تحویل ممکن است از یکسو باعث افزایش رضایت مشتری بصورت مستقیم ولی از سوی دیگر باعث کاهش کیفیت و به تبع آن کاهش رضایت مشتری و یا از سویی باعث تغییر هزینه تمام شده و قیمت و مجددا تاثیر مستقیم در رضایت مشتری گردد.