Menu
نویسنده مطلب : علیرضا امینی نائینی

مطلب مورد بحث:

هدف داشتن و تلاش کردن کافی نیست | مرور نتایج هم مهم است


قبل از اینکه به تحلیل مکتوب علت شکست یک پروژه فکر کنم، بیشتر در ذهن علل را می پروراندم و به نظرم در یکی از سازنده ترین گام ها یعنی گام سوم (چرا نتیجه  با چیزی که انتظار دارم تفاوت دارد؟) در بن بستی گیر می افتادم.

علت بسیار جالب است:

مقصریابی

و این کار می شد تا AAR من در پیدا کردن مقصر یا مقصرین خلاصه شود ولی پس از مطالعه این درس دانستم پیدا کردن مقصر جز با هدررفت انرژی و از دست دادن تمرکز چیزی به همراه ندارد.

نمونه آن در دانشگاه پس از گرفتن نمره از یک درس است. معمولا نمره خوب با تلاش بی وقفه و نمره نامناسب با رفتار استاد در تناسب است. فارغ از اینکه انتخاب رفرنس صحیح، میزان مطالعه و تمرکز بر بحث های کلیدی درس در اولویت باشد.