- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : محمد امجدی

مطلب مورد بحث:

خطاهای شناختی یا خطاهای ذهنی | معرفی انواع خطاهای شناختی


این درس به من حس یک “آینه” برای ذهن را میدهد.
ما با چشمان خود، همه ی جهان را میبینیم به جز خودمان را. برای دیدن خود به ابزاری بیرونی نیاز داریم.
ذهن ما همه داده های اطرافمان را تحلیل میکند. در حالی که سخت ترین کار برای ذهن، تحلیل و ارزیابی خودش است