Menu
نویسنده مطلب : هادی بابازاده

مطلب مورد بحث:

کیفیت زندگی کاری چیست و چگونه بهبود پیدا می‌کند؟


باسلام,یکی از مهمترین عوامل افزایش سطح کیفیت کاری , چگونگی و نوع ارتباط مدیران با کارکنان است , یعنی یک مدیر باید بداند که با کارمندان خود چگونه رفتاری داشته باشد که البته بسته به نوع کار , مشخصات شخصیتی و ویژگیهای مهارتی و …کارمندان  , نوع رهبری و برخورد انها با زیر دستان متفاوت است. بعنوان مثال در چه محیطی باید انتخاب یک مدیر رهبری رابطه مدار باشد , و یا با چه کسانی و در چه محیطی باید وظیفه مدار برخورد نمود.