Menu
نویسنده مطلب : شراره شیری جیان

مطلب مورد بحث:

مسائل چند ریشه‌ای: زنبورهایی که ناپدید می‌شدند


مشکل : بیکاری

ریشه : به نظرم ازدیاد جمعیت  و همچنین افزایش آمار افراد دارای مدارک دانشگاهی باعث عدم توازن شغل و متقاضیان مشاغل شده است.

سایر موارد :شاید بتوان رکود اقتصادی را نیز از عوامل بیکاری دانست. وقتی درآمد کم شود نه تنها شغل ایجاد نمیشود بلکه ناگزیر به تعدیل نیرو هم میشوند. عاملی دیگری که بنظر من وجود دارد “مهاجرت” از روستاها به شهر ، و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ است.