Menu
نویسنده مطلب : آتا ناصر

مطلب مورد بحث:

فقر نوازش و قوانین نادرست در اقتصاد نوازش


– حدس آقای مک کنا تاحدود قابل توجهی با الگوی رفتاری من تطابق دارد

– چندین بار قوانین منفی فوق الذکر را مرور کردم. خیلی مطلق بیان شده اند. با این استحکام در بیان تقریبا هیچکدام در مورد من صدق نمی کنند ولی اگه بطور نسبی به قضیه فکر کنم، تاحدودی قانون چهارم و پنجم صدق می کنند که امیدوارم بتونم با کمک آموخته های متمم برطرفشان کنم.