Menu
نویسنده مطلب : مجید مرادی

مطلب مورد بحث:

تفاوت کالا و خدمت در چیست؟


یکی از تفاوت های بین کالا و خدمات شاید قیمت و تنوع آن باشد

قیمت گذاری در کالا بسیار ساده تر است ولی در خدمات قیمت گذاری در بسیاری از موارد پیچیده است. به نظرم حس رضایتی که در خدمات ایجاد می شود در طولانی مدت بیشتر است. آنچه که دنیای امروز ما را متمایز از گذشته کرده است کیفیت و تنوع خدمات است.در خدمات ما تنوع بیشتری داریم یک نوع خدمت را در زمان و مکان متفاوت و توسط منابع متفاوت می توان متفاوت دریافت کرد. ولی کالا عموما تنوع خدمات را ندارد