Menu
نویسنده مطلب : حبیب صادقی نژاد

مطلب مورد بحث:

چه کسی مقصر است؟


وقتی لفظ مقصر دونستن رو خوندم یاد حرف معلم دوران دبیرستانم افتادم که میگفت که هروقت با دست و انگشت اشارت ، اشاره میکنی که فلان فرد مقصره بدون که یه انگشت داره اونو نشون میده و سه انگشت به سمت خودته ( اگه امتحان کنید و با یادستتون به روبرو اشاره کنید میبینید که سه انگشت سوم تا پنجم به سمت خودتون هست ) . این بحث باز میشد که نگاه باید درونی باشه و ما باید مرکز کنترل درونی داشته باشیم تا بتونیم رشد صحیح داشته باشیم .

در ارتباط با این موضوع که باید بتونیم نگاه جامع تری نسبت پیدا کردن مشکلات یا موفقیت ها داشته باشیم نیاز به توانایی درک مقابل هست چون در این حالت با قرار دادن خودمان در جای طرف یا تیم مقابل بهتر میتونیم شرایط و موقعیتی که در آن بوده اند را درک کنیم و برای حل موضوع فرایند مناسبی را بوجود آوریم . این موضوع برای انجام کار تیمی هم بسیار مهم هست به این دلیل که در کار تیمی خروجی کار حاصل تلاش چند فردکه در کنار هم هستند اتفاق می افتد و اگر فرد این نگاه را نداشته باشد بسیار زیاد دچار مشکل میشود ، چه برای خود و چه برای هم تیمی های خود .

شناخت صحیح و درک مقابل در این زمینه برای پیدا کردن مشکل و عامل اصلی و ایجاد فرایند کاربردی و صحیح بسیار کمک کننده است .