Menu
نویسنده مطلب : محمود قاسمیان

مطلب مورد بحث:

چرخه گارتنر (سیکل هایپ تکنولوژی)


دوره های آموزش MBA در ایران
تب مثبت: ابتدا بازار این دوره ها بسیار گرم بود و بیشتر افراد تلاش می کردند با گرفتن یک مدرک، میزان حقوق و مزایای خود را بشتر کنند.
تورم انتظارات: پس از مدتی به اوج انتظارات از این دوره ها رسیدیم و از آنجایی که مانند همه موارد دیگر چیزی به تنهایی نمی توانند همه مشکلات را حل کند توقعات بی جای زیادی که ایجاد شده بود رونق این دوره ها را کمتر کرد.
توهم زدایی: به نظر من اکنون برای این دوره ها در مرحله سوم مدل گارتنر به سر میبریم که میزان محبوبیت و شنیدن آن در رسانه ها رو به کم شدن هست.
آرام آرام با یافتن منابع بهتر (همین متمم حاضر) و بهینه شدن توقعات از این دوره ها می توان امید گذر از مرحله سوم و وارد شدن به مرحله روشن شدن فضا و بهبود توقعات از این دوره ها را داشت