Menu
نویسنده مطلب : فاطمه ج

مطلب مورد بحث:

یک تمرین کوتاه اما اثربخش برای تسلط کلامی


عنوان کتاب: آتش بدون دود

نویسنده :نادر ابراهیمی

دلیل انتخاب کتاب: کسانی که این کتاب را خوانده اند می دانند که در جای جای این کتاب اشعاری در وصف کاراکترهایی همچون مارال و سولماز به چشم می خورد .در دوران دبیرستان بعضی از این اشعار به طور اتفاق در جاهای مختلف به چشمم می خورد. یک حس کنجکاوی مرا  به این واداشت که برای شناخت شخصیت های داستان خواندن این کتاب را در لیست کتابهایی که باید بخوانم قرار داد.

احساس : بعد از خواندن جلد اول که خود شامل سه کتاب است احساس های مختلفی را تجربه کردم.

بعد از خواندن کتاب اول احساس خشم به سراغم امد از اینکه منطق شخصیت اصلی داستان که گالان اوجا بود حول کشت و کشتار برای رسیدن به هدف می چرخید.

بعد از مطالعه کتاب دوم احساس ناراحتی از خرافه پرستی که در هر برهه از زمان به نوعی دامن بشر را می گیرد.

پس از  فراغت از مطالعه کتاب سوم احساس رضایت از اینکه شخصیت اصلی این بخش که حکیم آلنی نام دارد چگونه با صبر و استقامت در مبارزه با خرافه پرستی پیروز شد و نیز اتحاد مردم صحرا و برقراری صلح بین دو قبیله را رقم زد