Menu
نویسنده مطلب : رحیم خورشیدی علی کردی

مطلب مورد بحث:

چه مدلی مفید است؟ (ویژگی‌های یک مدل مفید)


مدل عدم علاقه به شغل فعلی:

فراگیر بودن:به نظر می رسد عدم علاقه به شغل در جوامع دیگر هم وجود دارد.دلیل آن هم بوجود آمدن انواع آزمون های استعداد وشغل مناسب من و…است.جامعه آماری خیلی گسترده است.

حداقل استثناء:قطعا استثناء وجود دارد .ولی مواردی که در مورد آنها مصداق پیدا می کند خیلی بیشتر است.

قابل تکراربودن:از صد سال پیش این آزمون ها متولد شده اند(آزمون های شغل مناسب و…).آیا شما از شغل فعلی تان راضی هستید؟از اطرافیان بپرسید،آنها چه طور؟مرتب دارد تکرار می شود.

فرافرهنگی بودن:در همه فرهنگ ها (البته با مقداری تلورانس)این مساله وجود دارد.

قابلیت پیش بینی:به نظر می رسد در آینده هم عده ای شغل هایی را انتخاب کنند که از روی اجبار است تا علاقه.