Menu
نویسنده مطلب : جليل شجاع زاده

مطلب مورد بحث:

استفاده از مدل پنج عاملی شخصیت در استخدام


همانطوریکه در درس هم اشاره شده نمی توان نتیجه این تحقیقات را برای همه مشاغل در نظر گرفت مثلا برای شغل بازاریابی و فروش شاید شاخص E دارای اولویت بالایی است و یا برای یک متخصص تبلیغات شاخص O از اهمیت بیشتری برخوردار است اما شاخص های A وC گستره وسیعی از شغل ها را شامل می شوند.