Menu
نویسنده مطلب : امیر شاهرخی

مطلب مورد بحث:

اگر می‌خواهید موفق نباشید...


طبق هفت عادت مردمان مؤثر مردم ناموفق:

۰. روی دایره نگرانی‌های خارج از محدوده تاثیرشان تمرکز دارند

۱. به جای عامل بودن، واکنشی هستند و خود را قربانی می‌دانند

۲. نگاه کوتاه مدت دارند و پایان کار را نمی‌بینند

۳. اولویت‌بندی ندارند

۴. تفکر برد باخت یا باخت برد دارند

۵. بدون اینکه بخواهند دیگران را درک کنند، انتظار دارند درک شوند

۶. با دیگران تعامل سازنده ندارند

۷. برای توسعه و تقویت فردی وقت صرف نمی‌کنند