Menu
نویسنده مطلب : امیرحامد نوری

مطلب مورد بحث:

منظور از استعداد استقرا چیست؟ آیا شما در استقرا استعداد دارید؟


سلام باخواندن این متن خوشحال شدم که فهمیدم بالاخره من هم یک استعدادی دارم باحرفهای اقای علی موافقم چون با مطالعه دراثار بسیاری ازعرفا ازجمله مولوی درمثنوی،عطار درمنطق الطیر، سهروردی درگلشن راز،هجویری درکشف المحجوب و… میتوان به اهمیت دیدن وحدت در کثرت وککثرت دروحدت پی برد من از کودکی عکسها وتصاویر روی کاشیها ونیز تصاویر ابرهای اسمان را به چیزهای مختلفی شبیه میکردم واز این کار لذت میبردم اکنون نیز دربسیاری ازمواقع ناخوداگاه به دنبال درون مایه مشترک حوادث، سخنان، فیلمها، داستانها ووقایع مختلف روزمره میگردم البته این کارکمی روی قضاوتها وتعمیمهایم موثر است چند سوال دارم اول اینکه چه مرزی بین این استعداد وتخیل وجوددارد ،دوم اینکه چطور میشود کاری کرد این استعداد درقضاوتهای انسان موثرنباشد،وسوم اصلا این استعداد به چه دردی میخورد باتوجه به اینکه فرزندان سه وجهارده ساله من ازاین استعداد بهره مندند چگونه میتوانم از این استعداد انهابرای ایندهشان وانتخاب رشته وشغلشان استفاده بکنم؟باتشکر