Menu
نویسنده مطلب : محمدعلی صفرزاده

مطلب مورد بحث:

تعریف رضایت شغلی چیست؟ (+ پرسشنامه رضایت شغلی)


به نظرم معمولا ما با دو دسته کارکنان ناراضی طرف هستیم:

یک دسته کارکنانی که مدام در حال انتقاد هستند و در جهت برطرف کردن آن ها کاری نمی کنند و هیچ سهمی برای خود در مشکل ایجاد شده قائل نیستند

دسته دیگر کارکنانی که سهم خود در برطرف کردن مشکل را انجام می دهند و نارضایتی آن ها فقط معطوف به مواردی است که خارج از کنترل آن هاست یا اینکه معطوف به بخش یا مدیر یا کارمند دیگری است که میتوانسته وضع موجود را بهتر کند اما کوتاهی کرده. این دسته طبیعتا با وجود ناراضی بودن عملکرد بالایی دارند

اما نکته ای که نمیتوان نادیده گرفت اینست که فرد ناراضی ولی با عملکرد بالا در صورت داشتن رضایت شغلی احتمالا انگیزه بالاتر و عملکرد بهتری نسبت به موقعیت فعلی خواهد داشت.