Menu
نویسنده مطلب : زینب یوسفی

مطلب مورد بحث:

سه مرحله اصلی در مواجهه با عوامل استرس آور


برای تیم ام نیاز به برگزاری دوره آموزشی بازاریابی بود، فرصت بسیار کم و منابع مالی هم محدود. در مرحله اول و دوم استرس خیلی داشتم و در مرحله سوم بیشترین استرسم برای تأمین هزینه مالی دوره بود و بعد از آن با اینکه بعضا مخالف بودند ولی برای شخص من مزیت هایی داشت و به ویژه بعد از تسویه حساب مالی استرسم رفع شد.