Menu
نویسنده مطلب : علی رسولی*

مطلب مورد بحث:

سیستم کنترل متوازن چیست؟


در اکثر شرکت‌هایی که من دیده‌ام، شاخص‌های ریالی بسیار بیشتر از شاخص‌های غیرریالی بودند. شاخص‌هایی مثل:

+ میزان کارکرد و پرداختی پرسنل

+ هزینه ‌های تدارکات و پشتیبانی

+ هزینه‌های پروژه

+ عملکرد پروژه بر حسب ریال

شاید علت رایج بودن شاخص‌های ریالی اینست که ملموس و براحتی قابل تعیین و سنجش هستند.

اما بعنوان مثال برای سنجش یک شاخص غیرریالی مانند رضایت کارمندان باید پرسش‌نامه‌های استاندارد تهیه کرد، آن‌ها را توزیع، تکمیل، جمع‌آوری و تحلیل کرد. اگر مقدار شاخص رضایت کارکنان مطلوب نباشد، باید اقداماتی را برنامه‌ریزی و اجرا کنیم که منجر به بهبود رضایت کارکنان شوند.