Menu
نویسنده مطلب : سارا عشقی

مطلب مورد بحث:

اثر مار کبرا - کاربرد تفکر سیستمی در سیاست گذاری


به نظر من هر دو موردی که بیان شد بیشتر از اینکه خود طرحها  یا راه حلها نقص داشته باشند (نه این که بی نقص باشند) نقش بسیار ضعیف نظارتی سازمانهای دولتی است که نقش اصلی دولتها است. پس ضروری است بعد از ارائه و ابلاغ طرح ها ، نظارت صحیح بر اجرای طرح ها و هماهنگی های مورد نیاز بین سازمانی انجام گردد. البته اگر رشوه و فساد در افراد مانع نباشد.