Menu
نویسنده مطلب : سید علی احمدی

مطلب مورد بحث:

زنجیره ارزش پورتر | ابزاری برای تحلیل وضعیت کسب و کار


نکته جالبی که توجه من جلب کرد اینکه با گذر زمان و گذشتن از عصر تولید و طی مسیر به سمت عصر ارتباطات و … توجه و اهمیت و تمرکز مزیت های رقابتی کسب و کار از لجستیک ورودی به سمت خدمات میره! 
شما اگر در عصر تولید روی لجستیک ورودی و فعالیت های عملیاتی سرمایه گذاری می کردی تو رقابت برنده بودی و امروز این خدمات که در صنعت هایی که به بلوغ رسیدن حرف اول میزنه.