- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : زهرا گودرزی

مطلب مورد بحث:

درباره تناسب شاخه و ریشه


سلام بر بیکرانه وجود

و سلام بر متممی های عزیز

من از این متن زیبا وتأمل برانگیز به یاد مبحث خودشناسی افتادم. اینکه انسانها را به درونگرا یا برونگرا تقسیم بندی کنیم، خطوطی است که ما را در یک روش و بینش خاص محصور می کند. اینکه صرفا درونگرا یا صرفا برونگرا باشیم، یعنی که از کمال انسانی خود فاصله گرفته ایم. درخت وقتی به بالندگی خود ادامه می دهد که هم ریشه داشته باشد و هم شاخه و میوه،

انسان هم برای رشد و بالندگی باید نگاهی به درون و خودشناسی داشته باشد و هم نگاهی به بیرون و دیگر شناسی.

درونگرایی لازمه ریشه دواندن انسان است و برونگرایی تعهدیست که در قبال جامعه و دیگران داریم و نتیجه این دو دیدگاه، ایجاد شرایطی متعادل و مناسب برای رشد فردی و اجتماعی است.

 

سپاس