Menu
نویسنده مطلب : محمداخمدزادگان

مطلب مورد بحث:

حرکت آونگی در زندگی | در پی دستیابی به اهداف‌تان هستید یا کسب لذت؟


 اگر بخواهیم به صرف درفعالیتها بالای ۴۵ درجه بپردازیم یعنی اینکه دنبال لذت باشیم حتما شادی راتجربه خواهیم کرد ولی اینکه ایا دردراز مدت زندگی با شادمانی خواهیم داشت این خود یک سوال است وعکس این قضیه هم صادق است اگر تمرکزمان روی اهداف باشد وفعالیتهای لذت بخش را از زندگی فاکتور یگیریم مسلما موفقیتهایی بدست خواهیم اورد اما ایا انسان شادمان وخوشبختی خواهیم داشت.بنظر می اید باید بالانسی برقرار باشد بین نیمه بالای نمودار۴۵ درجه لذت ونیمه پایین متمرکز برهدف .هرچندعادتی که پس ازانتخاب هر یک از موارد درطول زمان درما ایجاد می شود خودمی تواند در رسیدن به شادمانی یا موفقیت ما تاثیر گدار باشد.مثلا اگر فردی تمرکز او برلدت درفعالیتها باشد مسلما ایجاد عادت شادمانی در وی میتواند باعث تمرکز وتعادل بیشتر وی گرددو طبق قانون جذب حس خوبی که از شادمانی درزندگی وی جاری است وارتعاشاتی که می فرستد سبب جذب موفقیت در زندگی وی شود .درمقابل تمرکز برهدف وغفلت از شادمانی سبب لطمه به سلامت روح وروان اوشود وبرتداوم موفقیت اثر بگذارد