Menu
نویسنده مطلب : محمد محسن حائری

مطلب مورد بحث:

در مذاکره خودمان را زیادی زیرک نشان ندهیم


“احساس «اینکه دیگری، تیزهوش‌تر و فهمیده‌تر از من است» برای هیچ انسانی – حتی نادان‌ترین انسانها – قابل تحمل نیست.”

این جمله از متن درس مرا یاد جمله ای از دکارت انداخت : عقل تنها چیزی هست که بین مردم به عدالت تقسیم شده ،چون همه فکر میکنند به اندازه کافی عاقلند.