Menu
نویسنده مطلب : امین

مطلب مورد بحث:

مدل کسب و کار بر اساس حذف زوائد


شاید بتوان بعضی سالن های ورزشی که صرفا مکان ورزش کردن هستند و مسیولیت ورزشکار به عهده خود اوست را جزو این نوع مدل کسب و کار دانست. سالن هایی که با حذف مربی – حذف مشاوره ها و … سرویس میدهند.

مثال دیگر بعضی ارزان فروشی ها که با حذف کارگر و راهنما و .. و دکور اضافه و بدون ویترین آنچنانی به فروش میپردازند.