Menu
نویسنده مطلب : رضا امیری

مطلب مورد بحث:

چه مدلی مفید است؟ (ویژگی‌های یک مدل مفید)


مدل ذهنی:  سیاست پدر و مادر ندارد

فراگیری: این مدل در زمان های قبل و همچنین در کشورهای کمتر توسعه یافته عمومیت بیشتری دارد

حداقل استثنا : استثناهای آن  در مورد موسه خیریه و na   بیشتر دیده می شود

قابل تکراری: در خیلی از انتخابات  و جناهای سیاسی قابل مشاهده است

فرا فرهنگی : در جوامع مختلف هم مدل آن دیده می شود

قابلیت پیش بینی: اختلافات کشورها و نوع موضع گیری آنها تقریبا قابل مشاهده است