Menu
نویسنده مطلب : عادل طالبی

مطلب مورد بحث:

آیا حاضرید در ماشین تجربه زندگی کنید؟


نه. ترجیح می دهم زندگی همین طور غیر قابل پیش بینی باشد. همین طور نگران فردا باشم. همین طور از موفقیت های گاه و بیگاه، پیش بینی شده یا پیش بینی نشده لذت ببرم.

اگر همه چیز برنامه ریزی شده باشد، احتمالا موفقیت ها لذت بخش نخواهند بود. چون از قبل «برنامه ریزی شده» بوده اند.

شاید برای یک تجربه کوتاه، قرارگرفتن در این دستگاه لذت بخش باشد اما برای همیشه؟ نه.