Menu
نویسنده مطلب : نوید قبادی

مطلب مورد بحث:

تو به جای من انتخاب کن!


من فکر میکنم احتمالا زمانی که شما گفتی قرمر هم داشت خوشحالی ایشان را کمی به سمت رنگ قرمز و اینکه شاید قرمز بهتر از این رنگ باشد منحرف کردی . وقتی تعداد انتخاب ها کم باشه گزینش راحتتره و با توجه به اینکه خواهر شما سخت پسند هست شاید کمی از ذهنش به سمت رنگ قرمز هم رفته باشد.نظر شما چیه ؟