Menu
نویسنده مطلب : مریم محمودی

مطلب مورد بحث:

کاریزما چیست و ویژگی افراد کاریزماتیک چیست؟ (ورود به بحث)


تعریف کاریزما از نگاه من:
کسی کاریزما دارد که دیگران بدون توجه به اینکه لزوما برایشان کار مشخصی انجام داده باشد و یا ارتباط شخصی ویژه ای با او داشته باشند، او را دوست بدارند و دلشان بخواهد با او ارتباط بیشتری برقرار کنند، برایش کاری انجام دهند و یا حتی از او اطاعت کنند . در واقع نوعی جذبه در این افراد وجود دارد که دیگران را به سمت خود جذب میکنند. این جذبه بیشتر در مورد کلیت شخصیت فرد است نه فقط به خاطر بارز بودن در یک ویژگی مانند زیبایی ظارهی، ثروت، قدرت .

پنج ویژگی (صفت) افراد کاریزماتیک:
احترام به دیگران، توجه اختصاصی به افراد، شخصیت پرورش یافته، دانش یا بینش بالا در یک یا چند حوزه،  لحن صدای جذاب و تاثیر گذار و احتمالا ظاهری جذاب و نه لزوما زیبا .

رابطه‌ی بین مخاطب و کاریزما:
به نظر من مخاطب مهم است گرچه که هرچه ویژگی کاریزماتیک در فرد قوی تر باشد، دایره افرادی که تحت تاثیر خود قرار خواهد داد بزرگتر میشود اما در نهات چون بخش عمده ای جذبه موجود در کاریزما، ویژگیهای شخصیتی است لذا مخاطب مهم است حتی درمورد افرادی که درسطح جهانی کاریزما دارند، عامل فرهنگ مشابه در قوت کاریزما تاثیر دارد و مثلا افرادی که فرهنگ متفاوتی دارند کمتر تحت تاثیر رهبر کاریزماتیک ملت دیگر قرار میگیرند.

انگیزاننده‌ها:
چیزی که در کاریزما برای من جالب است ، این است که افراد دوست دارند برای آن فرد کاری انجام دهند و برای همنشینی با او مشتاقند و کارهایش خیلی راحت تر از دیگران پیش میرود و داشتن و تقویت این ویژگیها برای شخص من انگیزاننده بسیار قوی ای هست.

دوستان یک فرد کاریزماتیک:
علیرغم اینکه بخش زیادی از نیازهای ارتباطی و احساسی و دوست داشته شدن کاریزما توسط مخاطبان عامش تامین میشود، اما نیاز او به روابط عمیق با مخاطب عام برآورده نمیشود، لذا او نیاز داردکه دوستان صمیمی داشته باشد که فارغ از وجه کاریزماتیکش، با او بعنوان یک انسان واجد ضعف و قوت و یک فرد خاص رابطه داشته باشند. همچنین او نیاز دارد با کسانی که از خودش کاریزماتیکتر هستند یا به نوعی از او قویتر هستند رابطه داشته باشد یا لااقل آنها را از دور بشناسد، تا در هیاهوی مخاطبان عمومی گم نشود و از تجربیات شخص بالاتر بهره مند شود.