Menu
نویسنده مطلب : متین

مطلب مورد بحث:

چه مدلی مفید است؟ (ویژگی‌های یک مدل مفید)


مدل اجتماعی:  در هر قومیتی، برخی خصلت های رفتاری نمود بیشتری دارد.

فراگیر بودن: با توجه به اینکه انسانها ذاتا نیاز به تعامل با دیگران داشته و به صورت اجتماعی زندگی میکنند، همین مسئله  ممکن است موجب بروز رفتارها و نگرش های مشابه در موارد گوناگونی در میان آنها بشود. این مثال با توجه به اینکه جزو الگو رفتارهای انسانی ست، نمیتوان به راحتی آن را تعمیم داد، اما به نظر میرسد هر گروه یا اجتماع انسانی به دلایل مختلفی چون شرایط مشابه زندگی، اهداف مشابه تر با یکدیگر و … برخی خصوصیت ها  را به شکل بارزتری داشته باشند.

حداقل استثنا: ممکن است یک قوم  به هیچ خصلت خاصی شهره نباشد. در ایران چنین مواردی وجود دارد.

فرا فرهنگی: در ملل مختلف نیز چنین مسئله ای به چشم میخورد.

قابل تکرار: قومیت های متعددی هستند که به برخی خصوصیات انسانی شهره باشند و در گذر زمان همچنان استمرار پیدا میکند.

قابلیت پیش بینی: قابلیت پیش بینی الگوهای مشابه رفتاری دیگر وجو دارد.