Menu
نویسنده مطلب : رضاسبحانی

مطلب مورد بحث:

انواع خشونت در رابطه با دیگران


به نظر من رک صحبت کردن در مقابل کسی که با این موضوع راحت نیست و جنبه احساسی او بیشتر از منطقی است، می تواند نوعی از خشونت تعبیر شود. همین طور نادیده گرفتن یک شخص در یک جمع می تواند رفتار خشونت آمیز تعبیر شود، وقتی که آن فرد این انتظار را دارد که دیده شود و نمی شود.