- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : سید احمد حسینی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


سلام
این آیا واگرها بسیار زیاد هستند و ما روزانه بابسیاری از آنها در ذهنمان زندگی میکنیم
بنظر میرسد تا زمانی که برای موفقیت تعریف مشخص و محدودی نداشته باشیم ، موفقیت همیشه نامحدود خواهد بود و در واقع موفقیت یک موضوع نسبی است و برای هر فردی تعریف خاص  خود را دارد
شاید بهتر باشد موفقیت را طبقه بندی کنیم و به رسیدن به هدفهای کوچک تبدیل کنیم ویا موفقیت را از نقطه نظر گروههای مختلف اجتماعی مانند :
موفقیت ازدید نخبگان
موفقیت ازدید دانشمندان
موفقتیت از دید علمای دینی
موفقیت از دید کار آفرینان و ……… بررسی کنیم و سپس ببینم ما در کدام گروه جا داریم و در چه مرحله ای هسیتم
به نظر من موفقیت رسیدن به هدفهای پی در پی و لذت بردن از تلاشمان در مسیر رسیدن به آنها است