- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : شهاب ابوالحسنی

مطلب مورد بحث:

مدل درآمد پرداخت بر اساس مصرف


تمرین اول: کسب و کار مورد نظر من ارائه خدمات مهندسی است:

این کسب کار از دو مدل PPU استفاده می کند:

۱- مدل پروژه ای: در این مدل بر اساس نوع پروژه (پیچیدگی، برآورد اجرا و…) حق الزحمه  خدمات مشخص گردیده و توسط مشتری پرداخت می شود. انجام هر پروژه حق الزحمه مشخص.

۲- مدل نفر ماهی یا نفر ساعتی: در این مدل بر اساس مدت زمان (ماهانه، ساعتی و …) و تخصص هایی که برای انجام یک پروژه خدمات مهندسی نیاز دارد حق الزحمه ها محاسبه شده و توسط مشتری پرداخت می گردد. انجام هر پروژه حق الزحمه مشخص با معیار 

با توجه به اینکه مشتریان این نوع کسب کار دولتی هستند و نماینده کارفرما و ساز و کارهای کسب و کار توسط آنها تعریف می شود رضایتمندی یا عدم رضایتمندی به آن مفهوم مورد بحث ( برای آنها ) وجود ندارد. ولی برای شرکت مشاور زمانی که می خواهند در یک فرایند مناقصه ( البته به فرض سالم بودن) شرکت کند ریسک های زیادی را متحمل خواهند شد.

چنانچه برای انجام یک کار (پروژه) با کیفیت و مناسب نیاز به متخصصینی هست که نرخ حق الزحمه بالایی دارند و انجام پروژه را گران می کنند و اکثر مشتریان اهمیت چندانی به کیفیت ارائه خدمات در مقابل قیمت آن نمی دهند، نتیجه مطلوبی در بر نخواهد داشت و همیشه بازنده مناقصات خواهد بود .

 

بنابراین با این شرایط مشتریان همیشه راضی خواهند بود و البته مشاوران با نیروی های انسانی ارزان و عاریه ای ( به این موضوع در حل تمرین درس تفکر استراتژیک و سوال کلیدی خریدن یا ساختن پرداختم) نیز سهم خوبی از بازار خواهند برد.

شاید در این بازار تغییر مدل کسب و کار برای مشاورانی که تفکر استراتژیک ساختن دارند مفید خواهد بود!