Menu
نویسنده مطلب : زینب یوسفی

مطلب مورد بحث:

انواع استرس (لحظه‌ای / مکرر / مزمن)


استرس کوتاه مدت: دیدن یک صحنه خطرناک در ضمن هنرمندانه مانند کاری که ورزشکاران یا شعبده بازها انجام میدهند.

استرس مکرر، وقتی که می خواهم مسافرت بروم، یا خریدی برای مادرم انجام دهم

استرس مزمن: روبه رو شدن با فردی که سابق خاطره بدی با او داشتم، ابراز احساس واقعی خودم، هنوز ابهام و کارهای انجام نشده به خاطر یه سری شرائطی که بی اختیار در آن بودم و هستم وجود داره.