Menu
نویسنده مطلب : غزل ایزدی

مطلب مورد بحث:

عوامل و موانع پرورش و شکوفایی استعدادها


یکی از کمبودهایی که من همیشه تو زندگیم حس کردم عدم داشتن راهنماست به تعبیر دیگه شاید بشه بهش گفت محیط حمایتی. عدم وجود راهنما باعث شد من خیلی از راه هایی را که میتونستم برم, نرم یا راه هایی برم که نباید میرفتم  یا یه راهی را برم و نصفه ولش کنم.

البته متمم , محیطش ,آدماش نقش همون راهنما و محیط حمایتی را برای من داشته : نحوه ای که دوست داشتم فکر کنم ,روشی که دوست دارم زندگی کنم, دوستانی که دوست دارم در کنار من باشن همشون اینجا پیدا کردم و بستر اصلی زندگیم را دارم اینجا می سازم مثل پی ساختمون که خونه را روی اون می سازن.